Over de opleiding EPECA

EPECA vzw is een Europese beroepsvereniging die tot doel heeft om de nieuwe mogelijkheden en vaardigheden, ontwikkeld in de Psycho-energetica, ingang te laten vinden in alle werkvelden. Deze know how werd opgebouwd uit diverse tradities zonder gebonden te zijn aan één specifiek systeem. Ervaringsleren, open duiding en samen ervaringen uitwisselen kenmerken onze methodische benadering.

We hanteren hierbij een multi-dimensioneel mens- en wereldbeeld:
- Alles is met alles verbonden
- De menselijke geest is onbegrensd in zijn mogelijkheden
- Wij worden beïnvloed door veel meer factoren dan we gebruikelijk bewust zijn
- De mens handelend met een verruimd bewustzijn heeft omgekeerd veel meer impact dan vanuit een onbewuste handeling
- Weten en kennen kan via verschillende wegen verlopen: via zintuiglijk waarnemen, denken, gevoel, intuïtie en subtiele gewaarwording
- De aarde is samen met al haar bewoners één gigantisch levend systeem, waarbij wij uitgenodigd worden tot relatie in een natuurlijk evenwicht met respect voor al haar samenstellende delen

Hierbij onderzoeken we zonder schroom onze ervaringen voorbij de gebruikelijke beperkte aannames van ruimte en tijd. Daarbij integreren we de nieuwste inzichten uit de fundamentele fysica die onze realiteit ook als multidimensionaal beschrijft en de kennis uit de neurologie over de multiple gelaagdheid van ons menselijk brein en de nieuwste inzichten rond het leervermogen van de spiegelneuronen.De opleidingen binnen EPECA richten zich naar mensen die in hun professionele activiteit verdieping willen brengen. In de opleiding leer je de subtiel-energetische aspecten te onderzoeken van je eigen communicatie, gedrag, relaties en bewustzijnstoestand.
Als coach leer je anderen vanuit deze kennis en vaardigheden te begeleiden in hun leven.
In het leadershiptraject leer je groepen en grotere structuren te sturen met deze vaardigheid en know how.Waarin is deze opleiding vernieuwend ?


Je krijgt een meteen toepasbare geïntegreerde opleiding, waarbij niet enkel je kennis, maar ook je intuïtieve vaardigheden toenemen waardoor je gezondheid ook verbetert, je relaties zich verdiepen en de zin van je bestaan zich gaandeweg toont.

Door het heraanknopen met de krachtige psychologische dynamiek van de zielsenergie in je dagelijkse leven, krijg je zo’n vernieuwende impulsen in je leven, dat alles anders wordt. Het sleutelmoment is de bewustwording dat alles met alles verbonden is, rechtstreeks en onrechtstreeks. Op dat moment stapt de student in een nieuwe bewustzijnspositie, met een véél ruimer zichtveld, voorbij het mentale. Deze 'supra-mentale' positie noemt men in de oude tradities de 'Grote Geest' en van daaruit ziet de student opnieuw zijn natuurlijke plaats in het totale systeem van leven op aarde en neemt er met alle zin zijn volle taak en verantwoordelijkheid in op.

Wat leer je in Psycho-energetica ?


Je inschrijven voor de opleiding Psycho-energetica is jezelf engageren voor een diepgaande studie naar je totaal potentieel als mens, in zijn breedst mogelijk spectrum. De bedoeling is dat je het volledige potentieel van jouw psyche ontdekt. Wij zijn namelijk meer, veel meer dan onze huidige persoonlijkheid.

Tijdens deze jaaropleiding ga je onbevangen, zonder dogma of aanname, de werkelijkheid onderzoeken. Diverse aspecten van onderzoek beslaan aspecten van verleden en toekomst maar ook de studie van je individuatie vermogen en je vermogen om te gaan met groepsenergie. Daarnaast bestuderen we het focussen van je aandacht en je vermogen tot verruimen van je bewustzijn. Vanuit je eigen ervaringen, en die van je medestudenten, bouwt zich langzaam een begrip op van wat een verruimd bewustzijn is, een verfijnder ervaren, een verdiepte kennis die rechtstreeks verbonden is met je eigen doorvoeling en lichamelijke ervaringen tijdens de diverse oefeningen en toepassingen. Enkel ervaring, studie en relativering van de eigen vooroordelen, vormen de bouwstenen van je groeiproces. Na het je bekwamen in het bewust waarnemen van de multi-dimensionele invloeden waaronder wij leven, zowel op grofstoffelijk, psychologisch, mentaal en subtiel-energetisch vlak, leer je gaandeweg de impact van de transformatiekracht van de gepassioneerde bezielingsenergie op de materie zelf te ervaren.

Dit proces gebeurt niet door te focussen op hogere energieën, bronnen van licht en wijsheid, buiten onszelf. Neen, juist het verkennen van je schaduw, de integratie van afgesplitste en ontkende aspecten van het Zelf en het doorleven van het ‘Totaal Mens Zijn’ is in deze opleiding het aandachtspunt. Gedurende de volledige opleiding wordt je aangezet om meer beweging te brengen in diverse stagnerende aspecten van je menselijk functioneren en zo eerst je eigen leven weer in beweging te brengen, je levenskwaliteit in handen te nemen en de gewoonte om 'jezelf klein te denken' te doorbreken.

Het uiteindelijke doel van deze opleiding is om mensen vaardigheden bij te brengen, die maken dat zij in staat zijn om zelf diepgaande veranderingen aan te brengen in hun eigen psychologische en materiële leefomstandigheden, en daardoor, als gevolg hiervan, in staat te zijn om soortgelijke processen te initiëren in hun omgeving, dit in ethische harmonie met alle dimensies van het bestaan op aarde.

Studenten verwoorden dit als het simultaan ontwikkelen van ‘de wijsheid van het hart’, ‘het openen van een gevoelskijk op het leven'.

Schrijf u in via deze link

Wat is psycho energetica ‘Psycho’ verwijst naar het Griekse woord Psyché: Ziel: het meest wezenlijke aspect van de mens. Het woord ‘energetica’ verwijst naar het Griekse woord ‘energein’: verwerkelijken. Psycho-energetica verwijst naar de realiteit van de bezielde mens, met als centrale vraag: hoe kan de mens zich in het dagelijks leven totaal ontplooien en daarbij ook zijn diepste aspiraties vervullen?
Psycho-energetica staat voor een geheel van kennis, inzichten, waarden en vaardigheden nodig bij het begeleiden naar een optimaal functioneren van de menselijke psyché en dit in een multi-dimensioneel aspect. De psycho-energetica helpt jezelf te ontwikkelen, dichter bij je zielsmissie te komen en je bewust te worden van de vele multidimensionale invloeden in je leven.